Telefoon 076-3690174

Van werk naar werk

Van werk naar werk (VWNW) houdt in dat werkgevers die een loondienstverband  wensen te beëindigen,  moeten pogen de werknemer(s) naar ander werk te begeleiden. Het regelt de regelingen en voorzieningen waaronder zulks plaatsvindt.

Ander werk kan bijvoorbeeld ander werk bij dezelfde werkgever, hetzelfde werk bij een andere werkgever, ander werk bij een andere werkgever of het ontplooien van een beroepsbezigheid als zelfstandige betreffen.

Historie

Het VWNW-beleid is van origine opgenomen in de rechtspositieregels voor rijksambtenaren. Tegenwoordig wordt het VWNW-beleid ook veelvuldig door bedrijven geïmplementeerd. Het idee achter het VWNW-beleid is dat het belang van werk boven het belang van een uitkering gaat.

Vrijwillige en verplichte fase

Het VWNW-beleid kent initieel een vrijwillige fase, gevolgd door een verplichte fase. Bij de vrijwillige fase zijn er nog geen functies opgeheven, is er nog geen overtolligheid vastgesteld (maar dreigt de situatie wel) of wijzigt de plaats van tewerkstelling. Werknemers worden in de vrijwillige fase vrijwillig (niet verplicht) van werk naar werk begeleid.

De verplichte fase betreft een reorganisatie waarbij functies worden opgeheven of overtolligheid is vastgesteld. Werknemers worden in de verplichte fase verplicht van werk naar werk begeleid.

VWNW-onderzoek

Een VWNW-traject start met een VWNW-onderzoek. Voor iedere werknemer wordt onderzocht welk ander werk deze werknemer kan en wil doen. Zulks zowel bij dezelfde organisatie als bij een andere werkgever.

VWNW-contract

Na het VWNW-onderzoek volgt een VWNW-contract. Hierin worden de afspraken die tussen werkgever en werknemer zijn gemaakt om ander werk voor de werknemer te vinden door beide partijen ondertekend. Denk aan afspraken over doelen, termijnen, budget, evaluatiemomenten en omschrijvingen van passende en geschikte functies.

VWNW-plan

Naar aanleiding van de uitkomst van het VWNW-onderzoek volgt een VWNW-plan. Uit het VWNW-plan blijkt welke trajectbegeleiding nodig is, welk opleidingstraject nodig is en of het tijdelijk verrichten van ander werk wenselijk is.

Einde van het VWNW-traject

Het VWNW-traject eindigt o.a. wanneer de werknemer een nieuwe baan heeft gevonden, zelf een verzoek tot ontslag doet of een beroepsbezigheid als zelfstandige gaat ontplooien.