Telefoon 076-3690174

Verloop procedure Wet verbetering poortwachter

Verloop procedure Wet verbetering poortwachter:

Eerste dag – De werknemer meldt zich ziek bij de werkgever middels de bij het betreffende bedrijf geldende procedure. Vaak betreft het bellen naar bijvoorbeeld de leidinggevende. Gedurende het gesprek geeft de zieke werknemer o.a. aan wat de vermoedelijke duur van het verzuim zal zijn, wat de werkgever kan doen om te helpen, op welk (verpleeg)adres en telefoonnummer de werknemer te bereiken is, of er sprake is van een ‘vangnetsituatie’ (bv. ten gevolge van zwangerschap), welke werkzaamheden nog wel uitgevoerd kunnen worden en of er sprake is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeluk waarvoor een derde aansprakelijk is.

1e week – Ziektegevallen worden door de werkgever uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts. De arbodienst of de bedrijfsarts neemt contact op met de werknemer om de aard van de ziekte te bespreken en nodigt de werknemer uit om naar het spreekuur te komen.

6e week – Bij zes weken ziekte wordt door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse gemaakt. De probleemanalyse vermeldt o.a. waarom de werknemer niet kan werken, wat de mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer er verwacht wordt dat de werknemer het werk weer kan hervatten.

8e week – Binnen acht weken ziekte en uiterlijk binnen twee weken na de probleemanalyse, stellen werkgever en werknemer samen een plan van aanpak op. Het plan van aanpak bevat informatie over wat de werknemer gaat doen om weer aan het werk te komen en wat de werkgever gaat doen om de werknemer weer aan het werk te helpen. Het plan van aanpak is een onderdeel van het re-integratiedossier. Werkgever kiest samen met werknemer een casemanager; de persoon die uitvoering van het plan van aanpak begeleidt en controleert.

Vervolgens bespreekt de werkgever iedere 6 weken de voortgang met de werknemer. Notulen worden toegevoegd aan het re-integratiedossier.

42e week – Bij 42 weken ziekte wordt de werknemer door de werkgever ziekgemeld bij het UWV.

46e week – Tussen week 46 en 52 volgt een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer stellen o.a. vast welk re-intergratieresultaat ze het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen.

87e week – Bij 20 maanden ziekte stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op. In het re-integratieverslag staan alle resultaten en concrete resultaten van de geplande werkhervatting. De werknemer ontvangt een WIA-aanvraagformulier van het UWV. De werknemer moet dit formulier binnen 3 weken invullen, ondertekenen en naar het UWV sturen. Het UWV beoordeelt vervolgens het re-integratieverslag, voert een WIA-keuring uit en start de WIA-uitkering indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.