Telefoon 076-3690174

De cumulatiegrond

Een werkgever mag een werknemer in beginsel enkel ontslaan indien deze hier een redelijke grond voor heeft. Hier zijn al enige tijd acht uitputtende ontslaggronden voor, die opgesomd zijn in artikel 7:669 BW lid 3. Sinds 1 januari 2020 is er een nieuwe ontslaggrond aan deze uitputtende ontslaggronden toegevoegd: de cumulatiegrond.

De originele acht uitputtende ontslaggronden:

Werknemers kunnen o.a. ontslagen worden met de volgende geldige redenen:

  1. Ontslag om bedrijfseconomische redenen – Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen impliceert dat het ontslag niet aan de werknemer ligt, maar onontkoombaar is omdat het bedrijf noodzakelijke veranderingen ondergaat.
  2. Ontslag na twee jaar ziekte – Na twee ziektejaren of twee jaar arbeidsongeschiktheid vervalt de ontslagbescherming. De werkgever heeft dan – onder voorwaarden – geen opzegverbod meer, en mag de arbeidsovereenkomst opzeggen.
  3. Ontslag wegens frequent ziekteverzuim – Wanneer de werknemer frequent ziek is en het bedrijf als gevolg hiervan onevenredig belast wordt en de bedrijfsvoering onaanvaardbaar in gevaar komt.
  4. Ontslag door disfunctioneren – Ontslag wanneer de werknemer niet (meer) voldoet aan de functie-eisen en het niet voldoen aan de werknemer ligt (en niet aan externe factoren).
  5. Ontslag door onbehoorlijk gedrag – De werknemer vertoont verwijtbaar en nalaatbaar gedrag.
  6. Ontslag wegens ernstige gewetensbezwaren – Ontslag omdat de werknemer een onoverkomelijk bezwaar heeft tegen het uitvoeren van werkzaamheden die door de werkgever bedongen worden.
  7. Ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie – Ontslag doordat er door bijvoorbeeld een werkconflict een verstoorde werkrelatie en een onwerkbare situatie zonder kans op herstel tussen werkgever en werknemer is ontstaan.
  8. Ontslag wegens overige redenen – Ontslag wegens andere dan de hiervoor genoemde redenen die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

De cumulatiegrond

Sinds 1 januari 2020 is de cumulatiegrond aan de uitputtende ontslaggronden toegevoegd.

Wanneer punt drie tot en met acht van de originele uitputtende ontslaggronden geen afdoende reden voor ontslag bieden, biedt de cumulatiegrond uitkomst.

Met de cumulatiegrond mogen de afzonderlijke punten drie tot en met acht namelijk – onder voorwaarden – gecumuleerd worden en mag tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgegaan worden wanneer een combinatie van omstandigheden van twee of meer punten cumulatief zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te laten duren.