Telefoon 076-3690174

Benoeming en ontslag van het bestuur

Bij de oprichting van een vennootschap worden de bestuurders benoemd in de akte van oprichting. Bestuurders die daarna benoemd worden, worden via de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: AvA) benoemd.

De AvA kan bestuurders schorsen of ontslaan. Schorsing is een tijdelijke maatregel die vervolgens door opheffing eindigt (bestuurder weer actief in functie) of door ontslag. Voor zowel opheffing als ontslag is een nieuw besluit van de AvA noodzakelijk.

Daar waar sprake is van een raad van commissarissen kan de raad ook bestuurders schorsen. Voorts kan ook de ondernemerskamer op grond van bij enquête gebleken wanbeleid een bestuurder schorsen (2:356 BW).

De statuten kunnen additionele voorwaarden stellen aan het benoemen of ontslaan van bestuurders. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat de AvA enkel bestuurders mag benoemen die voorgedragen zijn door de raad van commissarissen.