Telefoon 076-3690174

Wet overgang van onderneming in faillissement

De wettelijke regeling ‘Overgang van onderneming’ bepaalt in beginsel dat bij een bedrijfsovername het personeel van rechtswege mee overgaat naar de verkrijger. Het personeel behoudt alle rechten. Een faillissement vormt tot op heden een uitzondering op de wettelijke regeling ‘Overgang van onderneming’. Bij een doorstart bepaalt de verkrijger welk personeel mee overgaat en tegen welke voorwaarden. Voor het personeel geldt geen verplichting om mee over te gaan.

In 2017 heeft het Europese Hof bepaald (FNV/Smallsteps) dat de Nederlandse wettelijke regeling enkel geldt wanneer bij het faillissement de intentie bestaat om te liquideren en niet om te continueren. Mede dankzij de uitspraak van het Europese Hof wordt het wetsvoorstel ‘Overgang van onderneming in faillissement’ nu behandeld. De uitzondering bij faillissement op de wettelijke regeling ‘Overgang van onderneming’ wordt hierin fors ingeperkt.

De hoofdpunten van het wetsvoorstel ‘Overgang van onderneming in faillissement’:

  1. Bij het continueren van een onderneming in faillissement (doorstart) gaan alle werknemers met behoud van arbeidsvoorwaarden mee over naar de verkrijger;
  2. De schulden – waaronder eventueel achterstallig salaris en emolumenten – gaan niet mee over naar de verkrijger;
  3. Wanneer het voortbestaan bij doorstart direct in gevaar is door de personeelsbezetting, wordt het afspiegelingsbeginsel geïntroduceerd voor het objectief beoordelen van de volgorde van aanname. De verkrijger bepaalt dus niet meer welke personeelsleden mee over gaan;
  4. Wanneer de werknemer geen nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden krijgt, vervalt het concurrentiebeding;
  5. De personeelsvertegenwoordiging dient geïnformeerd te worden over een aanvraag surseance of een (eigen of door een derde) ingediend faillissementsverzoek.

Cnoop Bedrijfsovernames

Dit artikel is geschreven in samenwerking met onze partner CNOOP Corporate Finance.