Telefoon 076-3690174

Voorbeeld van een anti-ronselbeding

Een anti-ronselbeding is een schriftelijk overeengekomen beding tussen werkgever en werknemer, dat voorkomt dat werknemer bij een vertrek (bijvoorbeeld omdat deze elders gaat werken of zelf een onderneming start) andere werknemers meeneemt.

Een anti-ronselbeding zorgt er dus voor dat werkgevers zichzelf beschermen tegen het weglokken van werknemers. Werknemers die ondanks het beding toch werknemers ronselen, kunnen een boete verwachten. De boete moet een dermate omvang hebben dat het ronselen niet interessant meer is.

Voorbeeld van een anti-ronselbeding

Het is de werknemer verboden om gedurende het dienstverband en gedurende twee jaar na afloop van het dienstverband, voor zichzelf of voor anderen, activiteiten te verrichten teneinde te trachten, direct of indirect, personeel van de werkgever en de aan haar gelieerde vennootschappen, weg te trekken en/of ertoe te bewegen in dienst te treden bij (een onderneming van) de werknemer dan wel bij een andere werkgever. Bij overtreding van dit artikel verbeurt werknemer aan werkgever een direct opeisbare boete van € 50.000 voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 2.500 voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

 

Anti-ronselbepaling valt (soms) onder 7:653 BW

Een anti-ronselbepaling kan de bevoegdheden van een werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst beperken. Zulks bijvoorbeeld wanneer het juist de functie van werknemer is om werknemers te ronselen (recruiters). Om deze reden is -afhankelijk van hetgeen overeengekomen en de functie van de werknemer- artikel 7:653 BW met de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. Schriftelijk overeengekomen met meerderjarige werknemer
  2. Arbeidsovereenkomst
    1. Voor onbepaalde tijd
    2. Voor bepaalde tijd (met schriftelijke motivering van de werkgever waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijf- of dienstbelangen

 

Betreft het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan dient werkgever het anti-ronselbeding dus (extra) goed te motiveren (zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang). Motiveert de werkgever niet afdoende, dan is het beding vernietigbaar.