Telefoon 076-3690174

Transitievergoeding 2019

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag  (initiatief dienstverband beëindigen of niet verlengen ligt bij werkgever of bij werknemer bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever) recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook wanneer de werknemer een tijdelijk contract heeft dat niet wordt verlengd.

Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij ontslag van een werknemer.  De transitievergoeding vormt een compensatie voor ontslag en kan door de ontslagen werknemer bijvoorbeeld gebruikt worden voor scholing om de overstap naar een andere baan te vergemakkelijken.

Hoogte transitievergoeding 2019

De hoogte van de transitievergoeding wordt vastgesteld op basis van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. Als vergoeding geldt een maximum van één (bruto) jaarsalaris (met een maximum van € 81.000).

De transitievergoeding wordt berekend over gehele periodes van 6 maanden dienstverband. Voor de eerste 10 jaar dat een werknemer in dienst is, geldt een andere opbouw (1/6) dan in de periodes erna (1/4).

Eerste 10 jaar (20 periodes van 6 maanden)

Voor de eerste 10 jaar (20 periodes van 6 maanden) van een dienstverband geldt dat de werknemer recht heeft op 1/6 van het maandsalaris per gehele periode van 6 maanden (1/3 maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren).

Voorbeeld 1: 6 jaar en 2 maanden in dienst impliceert 12 gehele periodes van 6 maanden =

12 * 1/6 = 12/6 = 2 maandsalarissen.

 

Periodes na de eerste 10 dienstjaren

Voor de periodes na 10 jaar van een dienstverband geldt een vergoeding van 1/4 maandsalaris per gehele periode van 6 maanden (1/2 maandsalaris per dienstjaar).

Voorbeeld 2: 11 jaar en 3 maanden in dienst impliceert 22 gehele periodes van 6 maanden =

20 * 1/6 = 20/6 = 40/12

2 * 1/4 = 2/4 = 6/12

= 46/12 = 3,83 maandsalarissen

 

Geen recht op de transitievergoeding

In o.a. de volgende gevallen heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding:

  • Beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden;
  • Korter dan 2 jaar in dienst geweest;
  • Ontslagen door zelf ernstig verwijtbaar handelen of nalaten;
  • Bij ontslag nog geen 18 jaar en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt;
  • AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
  • Werkgever failliet, heeft uitstel van betaling gekregen of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing op de werkgever;
  • Gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding in cao;
  • Werkgever biedt gelijkwaardig contact aan voor het tijdelijk contract afloopt of biedt voor afloop contract aan het tijdelijke contract te verlengen.