Telefoon 076-3690174

Loonsanctie

Bij ziekte van een werknemer betaalt de werkgever gedurende de eerste twee ziektejaren minimaal 70% van het laatstverdiende loon door.

Na twee jaar volgt een WIA-keuring. De WIA-keuring bestaat uit een gesprek/onderzoek met de verzekeringsarts, een onderzoek door de arbeidsdeskundige en een uitslag van de beoordeling (vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid).

Het UWV beoordeelt bij de WIA-keuring ook of werkgever en werknemer voldoende aan re-integratie-inspanningen hebben gedaan en zich gehouden hebben aan overige verplichtingen.

Wanneer de werkgever niet voldoende aan re-integratie-inspanningen heeft gedaan en/of zich niet gehouden heeft aan overige verplichtingen, kan het UWV de werkgever op grond van de Wet WIA een loonsanctie opleggen. Deze kan bestaan uit een verplichting voor de werkgever om maximaal 1 jaar langer het loon van de zieke werknemer door te betalen (i.p.v. twee jaar dus drie jaar of 156 weken).

Bij een loonsanctie geldt tevens een verlenging van het wettelijke opzegverbod bij ziekte.

Een loonsanctie kan bestaan uit een administratieve sanctie (re-integratieverslag/dossier niet volledig) of een inhoudelijke sanctie (onvoldoende aan re-integratie-inspanningen gedaan of niet gehouden aan overige verplichtingen).

Om een loonsanctie te voorkomen is het aan te raden na het eerste ziektejaar en tijdens het tweede ziektejaar het UWV om een deskundigenoordeel te verzoeken. Hiermee wordt meer zekerheid verkregen of de re-integratie-inspanningen volstaan.