Telefoon 076-3690174

Loonbetalingsverplichting

Op werkgevers rust een loonbetalingsverplichting. Zulks ook wanneer een werknemer ziek is. In dit artikel gaan we nader in op de loondoorbetalingsverplichting.

Een werkgever is verplicht om het loon van een werknemer door te betalen wanneer deze door bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap niet kan werken.

Het arbeidsrecht is erop gericht dat werknemers die door ziekte of zwangerschap niet kunnen werken, minimaal twee jaar recht houden op doorbetaling van minimaal 70% va het loon.

Ziekte

Bij ziekte van een werknemer betaalt de werkgever gedurende de eerste twee ziektejaren minimaal 70% van het laatstverdiende loon door. Na twee jaar volgt een WIA-keuring. De WIA-keuring bestaat uit een gesprek/onderzoek met de verzekeringsarts, een onderzoek door de arbeidsdeskundige en een uitslag van de beoordeling (vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid). Het UWV beoordeelt bij de WIA-keuring ook of werkgever en werknemer voldoende aan re-integratie-inspanningen hebben gedaan en zich gehouden hebben aan overige verplichtingen.

Belemmert de werknemer genezing en/of medewerking aan een plan van aanpak, dan bestaan er mogelijkheden tegen de loonbetalingsverplichting in te gaan.

Zwangerschap en bevalling

Bij zwangerschap en bevalling wordt het loon via een uitkering betaald. Een zwangerschapsuitkering bedraagt 100 procent van het gemiddeld verdiend dagloon. Hierbij wordt gekeken naar het sv-loon dat gedurende 1 jaar tot de laatste dag van de voorlaatste maand voorafgaand aan de dag waarop het zwangerschapsverlof begint werd verdiend. Dit wordt de referteperiode genoemd. Als maximum geldt het maximum dagloon (in 2021 223,40 euro). Veelal ontvangt de werkgever de uitkering (WAZO) en betaalt hiermee het loon door.