Telefoon 076-3690174

Arbeidskorting 2022

Arbeidskorting is een heffingskorting voor werkenden. De arbeidskorting wordt berekend over het arbeidsinkomen.

De arbeidskorting volgt uit artikel 22a van de Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 8.11 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Werkgevers houden bij de berekening van de loonheffing rekening met de arbeidskorting.

Andere heffingskortingen zijn bijvoorbeeld: algemene heffingskorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting, heffingskortingen voor AOW-gerechtigden, jonggehandicaptenkorting, levensloopverlofkorting en heffingskorting voor groene beleggingen

Hoogte arbeidskorting

De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van leeftijd en arbeidsinkomen. Het al dan niet hebben bereikt van de AOW-leeftijd bepaalt welke schaal van toepassing is.

Maximum arbeidskorting 2022 (AOW-leeftijd nog niet bereikt)

Het maximum aan arbeidskorting indien de AOW-leeftijd over 2022 nog niet bereikt is, bedraagt € 4.260. Dit maximum wordt bereikt bij een arbeidsinkomen van € 36.649. Verdient u meer dan € 36.649, dan wordt de berekende arbeidskorting verminderd met 5,86 % van het arbeidsinkomen boven € 36.649. De arbeidskorting kan niet negatief zijn. Dit impliceert dat de arbeidskorting bij een arbeidsinkomen van € 109.346 volledig is afgebouwd.

Maximum arbeidskorting 2022 (AOW-leeftijd bereikt)

Het maximum aan arbeidskorting indien de AOW-leeftijd over 2022 bereikt is (of in 2022 bereikt wordt), bedraagt € 2.204. Dit maximum wordt bereikt bij een arbeidsinkomen van € 36.649. Verdient u meer dan € 36.649, dan wordt de berekende arbeidskorting verminderd met 3,03 % van het arbeidsinkomen boven € 36.649. De arbeidskorting kan niet negatief zijn. Dit impliceert dat de arbeidskorting bij een arbeidsinkomen van € 109.346 volledig is afgebouwd.

Kijk voor een berekening in Excel op Berekensite.nl